عرض جميع النتائج 25

Show sidebar

?Hummos with Meat

د.إ9.00د.إ13.00

Bean (Foul)

د.إ6.00د.إ13.00

Cheese

د.إ9.00د.إ13.00

Chicken Liver

د.إ9.00د.إ13.00

Dry Chicken | دجاج ناشف سندويشه كبيره

د.إ9.00د.إ13.00

Dry Meat | لحم ناشف سندويشه كبيره

د.إ9.00د.إ13.00

Escalope | اسكلوب سندويشه كبيره

د.إ9.00د.إ13.00

Falafel | فلافل

د.إ4.80د.إ8.00

Fried Hamour | هامور مقلي سندويشه كبير ه

د.إ9.00د.إ12.00

Fried Vegetable

د.إ6.00د.إ11.00

Grilled Shrimp | روبيان مشوي سندويشه كبيره

د.إ21.00

Hot Potatoes

د.إ9.00د.إ13.00

Kabab | كباب سندويشه كبيره

د.إ9.00د.إ13.00

Lebneh

د.إ9.00د.إ13.00

Meat with Potatos

د.إ6.00د.إ13.00

Shesh Tawouk

د.إ9.00د.إ13.00

Shrimps

د.إ9.00د.إ13.00

Tekka

د.إ9.00د.إ13.00

سبيشل الخيزران شاورما صغير

د.إ25.00

سبيشل الخيزران شاورما كبير فاملي

د.إ55.00

سبيشل الخيزران شاورماوسط

د.إ40.00

سندويشة فلافل صغير

د.إ6.00

شاورما ماريا بالجبن

د.إ28.00

وجبة افخاذ بروستد

د.إ27.00

وجبة بروستد سمك هامور فيله (Copy)

د.إ27.00